HOLMEGAARD HÅNDBOLD

Foreningsvedtægter 19.06.2024
§ 1. Foreningens navn og hjemsted.

Stk. 1 Foreningens navn er Holmgaard Håndbold. Dens hjemsted er Holmgaard Kommune (pr. 01.01.07 Næstved Kommune).

Stk. 2 Foreningen er medlem af Danmarks Idrætsforbund og DGI og er underkastet disses vedtægter.


§ 2. Foreningens formål

Stk. 1 Foreningens formål er gennem håndbold at give foreningens medlemmer lejlighed til at anvende deres fritid på en sund og udviklende måde samt at udbrede kendskab til håndbold. Vi ønsker et socialt liv og fællesskab i foreningen og ønsker at styrke det frivillige foreningsarbejde og vores mål er, at vores  medlemmer deltager aktivt og engageret i foreningen.
 
 
 

§ 3. Optagelse af medlemmer

Stk. 1 Foreningen er åben for alle, som aktivt og forpligtende tilslutter sig foreningens formål. Alle medlemmer skal betale medlemskontingent.

Stk. 2
Som aktiv eller passivt medlem i foreningen kan optages børn og voksne, når de vedkender sig skriftligt nærværende formål.

Stk. 3 For aktive medlemmer skal indmeldelse ske via klubbens hjemmeside (profiloprettelse og tilmelding til hold), senest 2 uger efter 1. deltagelse i foreningens aktiviteter. For aktive medlemmer under 18 år kræves forældres accept. Ved indmeldelse har medlemmet ret til at deltage i foreningens formål, se § 2.

Stk. 4 Passivt medlemskab kan også ske via klubbens hjemmeside (profiloprettelse og tilmelding til hold).

Stk. 5 Der bliver en gang årligt for alle ungdomstrænere og årgangsansvarlige indhentet børneattester.


§ 4. Kontingent og bøder

Stk. 1 Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære general forsamling, i forbindelse med godkendelse af det fremlagte budget (Afgørelsen træffes ved relativt flertals afstemning).

Stk. 2 Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Et medlem er ikke spilleberettiget før kontingent er indbetalt.

Stk. 3 Økonomiske bøder eller administrationsomkostninger for usportslig optræden, hæfter det involverede medlem personligt for.§ 5. Udmeldelse og eksklusion

Stk. 1 Udmeldelsen skal ske skriftligt til foreningens kasserer. Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 mdr. kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

Stk. 2 Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan genoptages som medlem af foreningen før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Stk. 3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem for grov usportslig optræden eller grov overtrædelse af vedtægterne.

Stk. 4 Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Bestyrelsen er forpligtiget til at forelægge  spørgsmålet på førstkommende generalforsamling. I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom, senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes og ligeledes have adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordnen.


 
 

§ 6. Ordinære generalforsamling.

Stk. 1 Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på klubbens hjemmeside, ved en mail til medlemmer, der har oplyst mailadresse (og som sædvanligvis benyttes af medlemmet) og ved opslag i Holmegård Hallen.

Stk. 3 Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved en mail til medlemmer, der har oplyst mailadresse (og som sædvanligvis benyttes af medlemmet) og ved opslag i Holmegård Hallen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stk. 4 Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 uger, og ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 5 Valgbare er medlemmer over 18 år, forældre eller værge til medlemmer. Medlemmer der ikke er til stede på generalforsamlingen, kan vælges hvis der skriftligt er givet tilsagn herom.


§ 7. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Godkendelse af budget og kontingent for det kommende år.

5. Behandling af indkommende forslag. 

6. Valg.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer

I ulige år vælges for 2 år:  Formand, 2-3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bilagskontrollant
I ulige år vælges for 1 år: 2 suppleanter til bestyrelsen som 1. og 2. suppleant, suppleant for bilagskontrollanten
I lige år vælges for 2 år:  Kasserer, 1-2 bestyrelsesmedlemmer
I lige år vælges for 1 år: 2 suppleanter til bestyrelsen som 1. og 2. suppleant, suppleant for bilagskontrollanten

7. Eventuelt


§ 8. Generalforsamlingens ledelse.

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.

Stk. 2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved relativt stemmeflertal (flest stemmer). Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Dog skal, på begæring af et stemmeberettiget medlem, afstemmes og vælges skriftligt. Evt. afstemning om eksklusion skal foregå skriftligt.

Stk. 3 Der tages beslutningsreferat som underskrives af sekretær og dirigent.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til formanden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat overfor formanden med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Stk. 2 Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §6.


§ 10. Bestyrelsen og valg.

Stk. 1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter
foreningen i henhold til vedtægterne.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 5-7 personer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Ulige år vælges formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bilagskontrollant for 2 år samt 2 bestyrelsessuppleanter og 1 suppleant for bilagskontrollanten for 1 år. Lige år vælges kasserer, 1-2 bestyrelsesmedlemmer  samt 2 bestyrelsessuppleanter og 1 suppleant for bilagskontrollanten for 1 år. Genvalg kan finde sted. 

 

§ 11. Konstituering.

Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig og fordeler ansvarsområder senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

Stk. 2 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4 Bestyrelsen fører referat over sine bestyrelsesbeslutninger. Referatet underskrives af bestyrelsen senest på det efterfølgende møde.

Stk. 5 Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner eller anliggender tegner/ underskriver formand eller kasserer hver for sig.§ 12. Regnskab.

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er 1. april – 31. marts. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollanternes påtegning.

 

 

 

§ 13. Revision.

Stk. 1 Bilagskontrollanterne skal hvert år revidere regnskabet med simpelbilagskontrol og påse, at beholdninger er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Bilagskontrollanterne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.§ 14. Vedtægtsændringer.

Stk. 1 Forandringer af vedtægter kan ske på generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


 

 

§ 15. Foreningens opløsning.

Stk. 1 Bestemmelserne om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås dette flertal på en generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling inden for 6 uger, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte flertal uanset antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning skal evt. formue tilfalde almennyttige formål i Fensmark. 2. generalforsamling beslutter efter indstilling fra den 1. generalforsamling, hvortil formuen skal gå.

Nyheder

Kalender